Certificering

Kwaliteitszorg is mede de verantwoordelijkheid van alle personeelsleden en wordt door de directie aangestuurd. Het kwaliteitssysteem is beschreven in ons KAM-handboek. Door de invoer van het kwaliteitssysteem zijn arbo, milieu en kwaliteit(kosten) beter beheersbaar, is er meer inzicht in structuren en procedures en zijn de taken en verantwoordelijkheden van het personeel duidelijker in beeld.

Om daarnaast de kwaliteit te waarborgen zorgen de diverse opleidingen (in – en extern) voor goed opgeleid en kundig personeel. De kwaliteit van organisatie en productie wordt door ons van levensbelang gezien voor de continuïteit van het bedrijf.

Arbotechnische aspecten en milieuaspecten vormen, naast de kwaliteit belangrijke criteria bij de inkoop van materieel en materialen en bij de keuze van het ontwerp en uitvoeringstechnieken.

Certificering

Door certificering wordt er zorg gedragen dat de onderneming constant voldoet aan de huidige normen en eisen en kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen waardoor kwaliteit gewaarborgd blijft.

NEN-EN-ISO 9001:2015

De ISO 9001 norm is een norm die eisen stelt aan het proces in uw organisatie. De wens van de opdrachtgever staat daarbij centraal. Met het behalen van dit certificaat geven wij aan dat wij een kwaliteitsorganisatie achter onze producten hebben staan.

 

VCA ** 2017/6.0

Het VCA** (VCA= veiligheids checklijst aannemers) certificaat regelt de beheersing van risico’s bij het werk. Dit is de manier om menselijk falen tot een minimum te beperken.